U bent hier: Home / Nieuws / 19/12/17 Het laatste nieuws uit Breukelen, de Kievitsbuurt en de Scheendijk

19/12/17 Het laatste nieuws uit Breukelen, de Kievitsbuurt en de Scheendijk

Het wijkcomité voor het gebied Noordelijke- en Zuidelijke Kievietsbuurt, het Zandpad en de Scheendijk, is samengesteld uit betrokken bewoners en wilt u ook graag betrekken bij de invulling van o.a. een krachtige toekomstvisie op onze omgeving. Middels deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van hetgeen er speelt en ondernomen wordt.

Nog geen lid, u kunt zich opgeven!

Wat is het?
WhatsApp Buurtpreventie groepen zijn extra ogen en oren voor de politie. Via de groep kunt u verdachte situaties delen met de bewoners om je heen. Opvallende situaties waarbij u zichzelf afvraagt of ze wel kloppen; is het wel oké? Denk bijvoorbeeld aan (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling.

Hoe het werk en hoe u kunt meedoen leest u via;  https://www.buurtpreventiestichtsevecht.nl

Wanneer u ook voor de WhatsApp-groep geregistreerd wilt worden voor de wijk: Breukelen Sint Pieter (Zanpad, Scheendijk, Proostdijweg, Laan van Guntersteijn en Meent )
 dan kunt u een app-je sturen naar de 06-18386487 (nieuw nr per jan 2018)


Gemeente Stichtse Vecht behandeld in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan
(GVVP Deel D Zandpad)

Trajectnota Zandpad tussen Maarssen en NIeuwersluis Op 1 oktober 2013 heeft de raad de algemene beleidsuitgangspunten vastgesteld voor het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP). In deelnota D van het GVVP, de nota auto- vracht- en landbouwverkeer zijn deze algemene beleidsuitgangspunten uitgewerkt voor de betreffende modaliteit. Deel D van het GVVP is op 3 juli 2017 door de raad vastgesteld. De vastgestelde nota bevat echter nog geen beheersmaatregelen voor het auto- vracht- en landbouwverkeer op het Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis. Deze maatregelen zijn opgenomen in voorliggende trajectnota, die dus onlosmakelijk is verbonden met het op 3 juli 2017 vastgestelde deel D van het GVVP.

De behandeling van deel D, Zandpad wordt behandeld in de raad van 19 december 2017.

Wist u dat u op de computer een gemeentelijke vergadering live mee kan luisteren of later kan beluisteren? Op de site van de gemeente vindt u een link waarmee u contact kan maken;  https://stichtsevecht.raadsinformatie.nl/

Overlast  Vliegverkeer Schiphol en Legervliegtuigen

Vliegverkeer Schiphol
In de landelijke pers is een artikel verschenen waarin het VNO/NCW pleit voor een doorgroei naar 800.000 vluchten per jaar. Voordat er een besluit genomen wordt, willen de gemeenten, verenigd in het Cluster Groene Hart, aandacht vragen voor niet nog meer geluidshinder door vliegtuigen door middel van de campagne ‘Geef stilte een stem’. Met deze campagne biedt het Cluster Groene Hart een platform aan inwoners, ondernemers, recreanten en natuurliefhebbers waar ze hun stem kunnen laten horen over dit onderwerp. Ook voor Stichtse Vecht is dit relevant omdat sinds de sluiting van militair vliegveld Soesterberg het risico bestaat dat er dan meer gebruik zal worden gemaakt van het luchtruim boven Stichtse Vecht. Dit heeft extra geluidsoverlast voor onze inwoners tot gevolg.  
Je kan hiervoor stemmen op de site; www.ikstemvoorstilte.nl

Legervliegtuigen
Klachten kunnen jullie indienen via luchtmacht.nl/geluidshinder.
Ook de vliegbewegingen zijn te vinden op luchtmacht.nl/vliegbewegingen.
Als jullie hier verder vragen over hebben kunnen deze gesteld worden
via het gratis telefoonnummer 0800 - 0226033.
www.defensie.nl/actueel/nieuws/2017/10/30/avondvliegen-begint-weer

 

Leefbaarheidsbudget 2018: gemeente voert initiatieven bewoners uit
 

Het leefbaarheidsbudget bestaat uit een bedrag van  € 160.000,-- per jaar voor de hele gemeente Stichtse Vecht. Hiervan is 2/3 deel bestemd voor fysieke doelen, zoals een bank of speeltoestel en 1/3 deel voor sociale doelen. Het dient in ieder geval te worden besteedt aan het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk waar een wijkcomité of dorpsraad voor staat.

Wij als wijkcomité verzamelen alle ideeën en toetsen ze met de gebiedsregisseur op haalbaarheid

Wij ontvangen graag voor komend jaar (2018) ideeën om het leefbaarheidsbudget aan te vragen. Hoe mooi zou het zijn als uw eigen idee werkelijkheid wordt. U kunt deze ideeën tot  september 2018 bij ons inleveren. Meer informatie vindt u via de link: www.stichtsevecht.nl/inwoners/onderwerpen

 

Dijkverbetering Waterleidingkanaal

Waternet start met werkzaamheden om de dijken langs het Waterleidingkanaal te verhogen en of versterken. Het dijkverbeteringstraject begint in het noorden bij het riviertje de Drecht en loopt naar het zuiden tot aan Fort Tienhoven (Nieuweweg).
 
Lees meer over de werkzaamheden in het dijkverbeteringsplan op de pagina
Dijkverbetering Waterleidingkanaal op AGV. 

Toegang Scheendijk
Tijdens de uitvoering blijven de Scheendijk en het fietspad toegankelijk voor doorgaand (fiets)verkeer, bestemmingsverkeer en hulpdiensten. Wel kan er enige vertraging ontstaan. Waar mogelijk stemmen we de werkzaamheden af met omwonenden en andere belanghebbenden, zoals bedrijven. Hoewel werkzaamheden altijd tot enige overlast leiden proberen we de overlast tijdens werkzaamheden te beperken.
 
Meer weten
Lees meer over dijkverbetering van het waterleidingkanaal op de website van Waternet

 

Legakkerherstel Loosdrecht 

Het baggeren in de Loosdrechtse Plassen, waarbij de bagger wordt gebruikt om legakkers te herstellen en nieuw nat rietland aan te leggen is een van de maatregelen uit het zogenoemde gebiedsakkoord. Daarbij maken ruim twintig bij de Oostelijke Vechtplassen betrokken overheden, bewoners- en natuurorganisaties en ondernemers zich hard om een aantal problemen die in het gebied spelen samen aan te pakken. Naast het oplossen van de baggerproblematiek zijn er plannen gemaakt om het recreatief routenetwerk voor varen, fietsen en wandelen te versteken, de recreatiesector te moderniseren, nieuwe natuurgebieden aan te leggen en de natuur en waterkwaliteit te verbeteren.Meer weten over het proefproject legakkerherstel? Kijk dan op de projectpagina over de proef legakkerherstel 

Het laatste nieuws hierover staat in nieuwsbrief van december 2017
recreatiemiddennederland.nl/Legakkerherstel.

Beschikbare AED's in Breukelen Sint Pieter !

De kritische zes-minuten bij hartreanimatie.In heel de Stichtse Vecht wordt gewerkt aan een plan om overal na een hartstilstand binnen zes minuten te kunnen starten met hartreanimatie, ondersteund door een AED. Daarbij zijn er twee zaken voorwaardelijk: voldoende ‘oproepbare’ AED’s en voldoende beschikbare en oproepbare burgerhulpverleners. Inmiddels zijn er in de Stichtse Vecht ruim 50 AED’s ‘oproepbaar’ gemaakt, doordat apparaten die in gebouwen aanwezig waren ‘naar buiten’ te brengen en in een buitenkast van de Stichting hartreanimatie Stichtse Vecht aan de gevel te plaatsen. Die AED’s zijn aangemeld bij HartslagNu en daarmee beschikbaar voor de 112-alarmering. Bij een melding van een hartstilstand via 112 worden de dichtstbijzijnde AED’s bekend gemaakt aan burgerhulpverleners die in de buurt zijn, en die dan een oproep krijgen met de AED naar het slachtoffer te gaan. Hoe meer oproepbare AED’s er komen des te groter is de kans dat de hartreanimatie binnen zes minuten kan starten en levens gered kunnen worden.

In het gebied Breukelen Sint Pieter zijn er weliswaar enkele AED’s aan de Scheendijk, maar die zijn niet aangesloten op de 112-alarmeringsinfrastructuur. Bij een calamiteit dienen toevallige omstanders dan zelf na te gaan waar die AED’s zijn, in de hoop dat het gebouw open is en de AED opgehaald kan worden. Ook aan het Zandpad is er nog niet één oproepbaar. Het zou dus mooi zijn wanneer er zowel aan het Zandpad als aan de Scheendijk een AED in een buitenkast komt, die via de 112-alarmering oproepbaar wordt. De Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht werkt graag mee en stelt zo’n buitenkast beschikbaar. 

Mocht u zich willen aanmelden als burgerhulpverlener, dan kan dat bij www.HartslagNu.nl . Om een cursus reanimeren te boeken kunt u contact opnemen met de Cursuscoördinator Alexandra van der Schaaf 06 10928636.

Indien u overweegt een AED buiten te willen ophangen belt u dan met Ben Vreugdenhil, 06 51479031.
Ook als u zelf geen AED bezit, kunt u uw voordeel doen met deze apparaten. Eigenaren zullen graag bereid zijn hun AED bij u in te zetten. Maar dan moet u natuurlijk wel weten waar bij u in de buurt een AED te vinden is... In vijf minuten tijd kunt u uw huis of bedrijf een stuk hartveiliger maken. Gratis! Wacht niet tot het moment dat u te maken krijgt met een hartstilstand: als u dan nog moet gaan zoeken naar de dichtstbijzijnde AED, verspilt u kostbare tijd waarin u ook had kunnen beginnen met de reanimatie.

        Animo voor buurtborrel 2018

Het Wijkcomite Breukelen Sint Pieter wil graag weter of er animo is voor een buurtborrel in 2018.
Op deze buurtborrel zal het Wijkcomite ook iets vertellen over wie we zijn en wat we kunnen betekenen voor de buurt. Lijkt dit u ook nuttig en gezellig, laat het ons weten door middel van een email via  info@breukelensintpieter.nl

 

Wenst u fijne feestdagen  en een mooi 2018