U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsbrief december 2016 wijkcomite Breukelen Sint Pieter

Nieuwsbrief december 2016 wijkcomite Breukelen Sint Pieter

Het wijkcomité voor het gebied Noordelijke- en Zuidelijke Kievietsbuurt, het Zandpad en de Scheendijk, is samengesteld uit betrokken bewoners en wilt u ook graag betrekken bij de invulling van o.a. een krachtige toekomstvisie op onze omgeving. Middels deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van hetgeen er speelt en ondernomen wordt.

Geen tweede Vechtbrug in Breukelen
 

Het wijkcomite heeft besloten dat wij als comite deze zaak wel blijven monitoren maar hierover geen gezamenlijk standpunt in zullen nemen. Dit aangezien onze 'wijk' nogal verschillend naar deze kwestie kijkt: ook zijn de meningen over een tweede Vechtbrug verdeeld in de wijk en het comité. De bewoners van het Zandpad zijn zowel voor als tegen, de ondernemers langs het Zandpad zijn grotendeels voor, de bewoners en ondernemers van de Scheendijk zijn grotendeels voor. 

Ondanks moties en de diverse verzoeken om een tweede brug over de Vecht te verwezenlijken, heeft de raad met 10 vóór- en 23 tegenstemmen het voorstel verworpen. Ook de suggesties het besluit uit te stellen, en de locatie van de brug naar Maarssen te verplaatsen vond geen gehoor bij een meerderheid van de raad.

 De stemming over een nieuwe Vechtbrug gaf 10 vóór- en 23 tegenstemmers waardoor met een duidelijk nee, dit onderwerp van de politieke agenda gehaald kan worden.

Daarna zal begin 2017 het Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan (GVVP) aan de orde komen in de raad. Dan zal besproken en besloten worden welke verkeersmaatregelen men voor Breukelen centrum en het Zandpad in petto heeft. 

 

Vanwege de verdeeldheid in de wijk kunnen wij als wijkcomite  deze zaak niet behartigen maar willen u wel, bij deze, van het plan op de hoogte brengen. Onderstaand een paar punten uit het GVVP:
Het beleid is onderdeel van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) dat door de gemeenteraad in hoofdlijnen is vastgesteld  eind 2013. Deze hoofdlijnen van beleid worden verder uitgewerkt in deelnota’s, zoals nu voor auto-, vracht- en landbouwverkeer. De raadscommissie heeft op 22 november 2016 behandeld het beleid voor Breukelen (centrum) en het Zandpad, en op 6 december de overige kernen. Na verwerking van de reactie van de raadsleden wordt de nota voorgelegd aan de wijkcommissies, dorpsraden en belanghebbenden. Opmerkingen worden verwerkt, waarna het college de nota vrijgeeft voor formele inspraak. De planning is dat de gemeenteraad uiteindelijk in mei 2017 het beleid definitief vaststelt.

De punten binnen onze wijk zijn:
Op verschillende plaatsen in de gemeente worden maatregelen voorgesteld om overlast van vrachtverkeer bij de bevoorrading van winkels en bedrijven te voorkomen. Dit is mede het geval op het Zandpad tussen Nieuwersluis en Maarssen.
De gemeente wil het landbouwverkeer beperken op wegen waar de verkeersveiligheid in het geding is en/of de onderhoudskosten buitensporig hoog zijn. Het gaat ook om de Brugstraat, Herenstraat in Breukelen en het Zandpad tussen Nieuwersluis en Maarssen.
Veel bewoners van met name de Vechtwegen klagen over overlast van grote groepen motorrijders en georganiseerde toertochten. Ook groepsvervoer per touringcar vormt op de smalle Vechtwegen een probleem. In samenspraak met de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging gaat de gemeente een - elders succesvolle - gedragscode invoeren. Om het vervoer per touringcar te beperken, worden met de sector afspraken gemaakt.

Wij adviseren u om dit zelf te monitoren, op de site van de gemeente Stichtse Vecht kunt u meer vinden over dit onderwerp.
Wist u dat u op de computer een gemeentelijke vergadering live mee kan luisteren of later kan beluisteren? Op de site van de gemeente vindt u een link waarmee u contact kan maken.   https://stichtsevecht.raadsinformatie.nl/


Tot begin 20ste eeuw was het Zandpad in ons gebied niet alleen een weg voor voetgangers en de toenmalige vervoersmiddelen zoals paard en wagen maar ook een jaagpad. De vaartuigen door de Vecht waren vooral schuiten die door een paard dat langs de walkant liep voortgetrokken werd door het water. Bij bruggen en bochten stonden zogenaamde rolpalen om het touw tussen schuit en paard te geleiden. In die tijd was er logischerwijs geen begroeiing (mogelijk) langs de Vechtoever.

Gedurende lange tijd in de 20ste eeuw is dat door onderhoudswerk van eigenaren en overheden zo gebleven. De laatste 20 a 30 jaar is dat langzaam veranderd. Steeds meer begroeiing langs de oever nam het zicht op de Vecht weg. Een kleine 10 jaar terug heeft De VechtPlassenCommissie het initiatief genomen om in samenwerking met de gemeentelijke overheden en landschapsbeheerders hier wat aan te doen. Grote delen van de oevers van het Zandpad tussen Maarssen en Breukelen, maar ook richting Vreeland, zijn toen onder handen genomen. Daardoor is het vrije zicht op de Vecht weer terug gekomen zoals dat honderden jaren daarvoor gebruikelijk was. Afgelopen zomer is tussen Breukelen en Nieuwersluis een groot deel van de begroeiing terug gesnoeid zodat ook daar de oorspronkelijke staat is terug gebracht. Het zou mooi zijn als er de komende jaren verder gewerkt kan worden aan het herstel van dit beeld en dat er ook weer regulier onderhoud zal worden toegepast om dit in stand te houden. Niet alleen vanwege het vrije zicht op onze mooi rivier maar zeker ook vanwege de verkeersveiligheid is het belangrijk dat er goed zicht is in bochten en onoverzichtelijke situaties.

Als u belangstelling heeft om als vrijwilliger mee te helpen bij dit werk langs de Vecht of als u uw stuk(je) Vechtoever als bewoner ook wilt snoeien; kijk dan op: www.werkaandevecht.nl
 

 

WHATSAPP GROEP
BUURTPREVENTIE NU OOK BIJ U IN DE BUURT

Vanaf heden zijn er bij u in de buurt twee WhatsApp Buurtpreventie groepen gestart.
Er is voor het Zandpad een WhatsAp Buurtpreventie groep onder de beheerder Niels Bossink. 
Maar er is nu ook voor de buurten Kievietsbuurt en Scheendijk  een WhatsApp Buurtpreventie groep opgestart onder beheerder Barbara v. Heusden.

Wat is het?
WhatsApp Buurtpreventie groepen zijn extra ogen en oren voor de politie. Via de groep kunt u verdachte situaties delen met de bewoners om je heen. Opvallende situaties waarbij u zichzelf afvraagt of ze wel kloppen; is het wel oké? Denk bijvoorbeeld aan (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling.

Hoe werkt het?
WhatsApp Buurtpreventie maakt gebruik van de ‘SAAR’-methode 
S    Signaleer ~ Merk een verdachte situatie op
A    Alarmeer ~ Bel 112 (spoed) of 0900-8844 (geen spoed) en geef door wat u ziet:
- persoonskenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht
- voertuigkenmerken als kleur, merk, type en kenteken
A    App ~ Deel u waarneming met de groep en meld dat u hebt gealarmeerd
R    Reageer ~ Spreek bijvoorbeeld de verdachte persoon aan, mits het veilig is en zonder risico!
Hoe kunt u meedoen?
Meldt u dan aan door een mail te sturen met telefoonnummer en adresgegevens naar onderstaande link voor Zandpad of Scheendijk/Kievietsbuurt.
Meer informatie vindt u op http://wabp.nl

 

 

Donderdagavond 1 december is een delegatie van ons wijkcomité afgereisd naar Nieuwer ter Aa voor een platformbijeenkomst van de dorpsraden / comités uit de dorpen Breukelen, Kockengen en Nieuwer ter Aa. Evenals enkele raadsleden en de seniorenraad waren ook de wethouders Pieter de Groene en Linda van Dort aanwezig. 

Deze bijeenkomst is een initiatief van de gemeente en stond deze avond hoofdzakelijk in het teken van het presenteren van de plannen voor besteding van het ‘leefbaarheidsbudget’ en de nieuwe “online nieuwsbrief”. Het leefbaarheidsbudget bestaat uit een bedrag van  € 160.000,-- per jaar voor de hele gemeente Stichtse Vecht. Hiervan is 2/3 deel bestemd voor fysieke doelen, zoals een bank of speeltoestel en 1/3 deel voor sociale doelen. Het dient in ieder geval te worden besteedt aan het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk waar een wijkcomité of dorpsraad voor staat.

Het waren uiteenlopende voorstellen zoals de aanleg van een Jeu de Boulle baan, het aanleggen van trappen tegen een kade voor een wandelpad en het realiseren van een bloemrijk lint door gemeentelijke plantsoenen. Iedere bewoner kan een voorstel indienen om kans te maken op het leefbaarheidsbudget. Voor meer informatie zie onderstaande link.

http://www.stichtsevecht.nl/leefbaarheidsbudget


 

 

Het waterleidingkanaal voert het kwelwater uit de Bethunepolder af naar de Loenderveense Plas. Het water wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening van Amsterdam. Aan beide zijden van het kanaal liggen dijken.De dijktrajecten Waterleidingkade, Kade Weesloot-Zuidoost-Mijnden en een deel zijn van de Scheendijk zijn waterkeringen die de polders Mijnden en Breukelen-Proosdij tegen overstromingen beschermen.De overige dijktrajecten zijn onderdeel van de drinkwater infrastructuur van de gemeente amsterdam. Zonder deze dijken kan het Waterleidingkanaal, als onderdeel van de drinkwaterwinning, niet functioneren. De dijkverbetering van deze dijken wordt daarom gefinancierd door de Gemeente Amsterdam. Uit de laatste toets-ronde is gebleken dat de dijken langs het Waterleidingkanaal niet overal voldoen aan de in de Provinciale Verordening opgenomen veiligheidsnorm. Daarom moeten deze op sommige plaatsen opgehoogd en / of versterkt worden. De dijken langs het Waterleidingkanaal hebben een lengte van 11,1 kilometer meter en liggen in boezemring 20 “Vechtplassen”.Langs de Scheendijk, noord en zuid, worden de dijken aan de Oostzijde, hoofdzakelijk iets opgehoogd met klei en de Westerlijke dijk wordt op sommige plaatsen verbreedt.Waternet heeft contact met Barbara van Heusden, namens de ondernemers van de Scheendijk en het Wijkcomite, om mee te denken over het veroorzaken van zo min mogelijk overlast of andere zaken die te tafel komen.