U bent hier: Home / Nieuwsbrief juni 2016 wijkcomite Breukelen Sint Pieter

Nieuwsbrief juni 2016 wijkcomite Breukelen Sint Pieter

Nieuwsbrief items juni 2016 wijk comite Breukelen Sint Pieter


BUURTPREVENTIE

Velen van u hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om lid te worden van Nextdoor. In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over het initiatief om een WhatsAppgroep aan te maken om bij te dragen aan de veiligheid van de buurt.

In de tussentijd is er een nieuw initiatief ontstaan namelijk Nextdoor. Een service die het mogelijk maakt om in contact te staan met uw buurt door middel van een besloten sociaal netwerk met de naam Nextdoor Zandpad (tevens voor bewoners Scheendijk, Kievietsbuurt, Proosdijweg en Laan van Gunterstein). Voordeel hiervan is dat het 1) via internet gaat dus niet mobiel 2) adresverificatie is nodig waardoor we zeker weten dat de mensen ook daadwerkelijk woonachtig zijn in het gebied en niet (onrechtmatig) gebruik maken van de informatie die te lezen valt op de app.
 

SITUATIE BRUGSTRAAT

Bij deze willen wij u informeren over de komende werkzaamheden betreffende het straatwerk in de Brugstraat, Dannestraat en Herenstraat.
 
Maandag 30 mei 2016 zijn de werkzaamheden betreffende de 'geleidelijn' in de Brugstraat afgerond.
Gedurende de uitvoering heeft het extreem geregend, met als gevolg een verweekte zandbaan.
Deze verweking heeft enige tijd nodig gehad om te drogen waardoor het herstraten van de Brugstraat opgeschoven is. Eventuele verzakkingen in de 'geleidelijn' kunnen nu ook meegenomen worden bij de herbestratingswerkzaamheden.
 
Uitvoering: maandag 27 juni 2016 vanaf 09.00uur (na de spits).
Uitvoeringsduur: 09.00uur tot 22.00uur (indien nodig).
Vooraankondiging: 1 week van te voren middels bebording.
Werkwijze: 2 stratenmakersploegen onder begeleiding van 1 verkeersregelaar.

Er worden géén wegen afgesloten gedurende de werkzaamheden. Het streven is om deze werkzaamheden in 1 werkdag uit te voeren.

De nieuw aangelegde 'geleidelijn', die ervoor dient dat auto's niet meer zo makkelijk rechtdoor kunnen rijden vanaf de Brink richting de Brugstraat, wordt door sommigen als gevaarlijk gezien voor fietsers. Wij vernemen graag uw mening zodat we hier wellicht iets mee kunnen doen richting de gemeente.


GLASVEZEL NETWERK STICHTSE VECHT

Tijdens diverse besprekingen van de 13 aandachtsgebieden hebben ondernemers het grote belang van verglazing van de werkgebieden van Stichtse Vecht benadrukt.

Hierbij wordt als doel gesteld: 
1. Toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen 
2. Effectueren van een beter ondernemers- en vestigingsklimaat

Voor wat betreft de situatie voor bewoners het volgende:
De provincie Utrecht is zich aan het oriënteren ten aanzien van de omvang van de witte gebieden en de mogelijke rol die zij hierin heeft.  Provincie wil zich actiever opstellen dan voorheen (‘Initiatief Statenvoorstel Glasvezelverbinding buitengebied en kleine kernen’- Derk Boswijk ). Teneinde te komen tot het verglazen van het hele buitengebied in de provincie, zal er wellicht een vorm van samenwerking en kostendeling (cofinanciering) gezocht worden met de U10 en andere gemeentes.

Door Stichting Glasvezel Gemeente is op postcode en huisnummerniveau onderzocht waar zich binnen de gemeentegrenzen van SV zwarte, grijze en witte gebieden bevinden en hoe deze zich verhouden binnen Stichtse Vecht.

a. Witte gebieden; in deze gebieden is geen NGA-infra aanwezig, hier is sprake van marktfalen. Overheidsbemoeienis is hierdoor geoorloofd in witte gebieden.
b. Grijze gebieden; in dit gebied is één kabelexploitant aanwezig, onder strikte voorwaarden is overheidsbemoeienis geoorloofd
c. Zwarte gebieden; Er zijn minimaal 2 NGA-exploitanten actief, er is geen sprake van marktfalen. Overheidsbemoeienis wordt gezien als staatssteun en is niet geoorloofd.

De verhouding tussen deze gebieden in Stichtse Vecht zijn ca. 3% wit, 26% grijs en 71% zwart.  

De door SGG in dit onderzoek gehanteerde NGA norm is een minimale snelheid van 100 Mb/s downloadsnelheid. Doelstelling van de EU is in 2020 een NGA-aansluiting beschikbaar voor elk huishouden. Onderzoek door TU Eindhoven heeft aangetoond dat er in 2020 per huishouden een behoefte van 500 Mb/s is. 

Stappenplan
Om te komen tot een haalbare business case worden de volgende proces stappen genomen:
1.    Witte gebieden in kaart brengen; toetsen witte gebieden bij operators. 
2.    Behoefte inventarisatie; met als resultaat vaststellen aanleggebied en bezettingsgraad obv A-merken
3.    Technische engineering; ontwerp en prijsbepaling netwerk en toetsen mogelijkheid tot samenwerking met operators.
4.    Financial engineering; maken business case, financiering en kosten per aansluiting
5.    Vraagbundeling; laten zetten van de definitieve handtekening door bewoners
6.    Realisatie
7.    Exploitatie en beheer; conform eisen operators en betaling buitengebiedstoeslag

Individuele ondernemers kunnen twee dingen doen; zorgen dat hun organisatie aangesloten wordt op glasvezel, wat individueel zeer kostbaar is, of uitwijken naar een andere locatie waar al een breedband netwerk  ligt. Voor samenwerkende bedrijven op een bedrijventerrein is een andere aanpak mogelijk. Het bundelen van de vraag en het maken van een businesscase is een goede stap om te komen tot realisatie van een NGA netwerk. Met een uitgewerkte businesscase kunnen de ondernemers gericht worden geïnformeerd over de mogelijkheden, zowel technisch als financieel, in het betreffende gebied. Daarnaast zal krachtenbundeling op bedrijventerreinen de cohesie versterken en digitale dienstverlening op o.a. het gebied van veiligheid stimuleren. Glasvezel wordt daarmee een spin-off van verdere samenwerkingsmogelijkheden. 

Scheendijk
Bedrijven en woongebieden in Scheendijk nemen een unieke positie in. Een eerste proefmeting onder bewoners en bedrijven heeft respectievelijk een verbluffende respons opgebracht van 88% (bewoners) en 100% (ondernemers)  draagvlak. Dit grote draagvlak kunnen we niet onbenut laten en SGG wordt gevraagd de bewoners en ondernemers te begeleiden in een officiële draagvlakmeting en het opstellen van een businesscase.

Indien u de gehele memo wilt ontvangen over de stand van zaken omtrent glasvezel in de Gemeente Stichtse Vecht, vragen wij u een mail te sturen.


VACATURE SCHEENDIJK + NOORDELIJKE KIEVIETSBUURT

We zijn per direct op zoek naar een vertegenwoordiger voor de Scheendijk én de Noordelijke Kievietsbuurt. Deze persoon zet zich in voor het overkoepelende belang van de wijken Scheendijk, Kievietsbuurt en Zandpad.

Bent u een bewoner en/of persoon die een eigendom heeft op de Scheendijk of de Noordelijke Kievietsbuurt, dan kunt u zich aanmelden via: info@breukelensintpieter.nl of per post naar Scheendijk 24, 3621 VC Breukelen.

Na de aanmeldingen zullen wij de kandidaten uitnodigen voor een informatief gesprek. Wanneer er meerdere kandidaten blijken te zijn voor de vacatures zal het zittende bestuur na de gesprekken een keuze maken uit de personen.

 

Helaas werken de klik buttons en plaatjes uit de originele nieuwsbrief niet op deze site. Wanneer u wilt reageren verzoeken wij u ons een email te sturen naar info@breukelensintpieter.nl.