U bent hier: Home / Doelstelling en werkvorm comité

Doelstelling en werkvorm comité

Het wijkcomité zal zich met name gaan bezighouden met onderwerpen die rechtstreeks te maken hebben met de belevingswereld van de bewoners van de wijk voor zover die te maken heeft met: de sociale en fysieke leefbaarheid, de veiligheid, de saamhorigheid en het fysieke milieu.

============= DOELSTELLINGEN ===============

De rol van het wijkcomité zal zich dan ook concreet vertalen in:

 • signaleren van knelpunten;
 • adviseren over lokale ontwikkelingen en plannen;
 • initiëren van nieuwe projecten;
 • organiseren van activiteiten die de leefbaarheid enz. bevorderen;
 • informeren van wijkbewoners over actuele zaken rond leefbaarheid enz.;
 • beheren van het wijkbudget.

 

============= WERKVORM ===============

Het Wijkcomité zal opereren volgens onderstaande punten:

 • Gelijkheid
  Binnen het wijkcomité wordt geen onderscheid gemaakt tussen (vertegenwoordigers van) bewoners en/of personen die eigendom hebben in het gebied. Concreet – er wordt in het wijkcomité geen onderscheid gemaakt tussen recreëren en/of bewonen.
   
 • Onafhankelijkheid
  De leden van het wijkcomité, wordt volledige onafhankelijkheid verwacht met betrekking tot de doelstellingen van het wijkcomité. Waar bestuursleden nevenfuncties bekleden zullen deze openbaar gemaakt worden in het bestuur. Concreet voorbeeld hiervan zijn ondernemers die woonachtig zijn in het gebied en tevens (vanuit hun economische activiteit) ook in ondernemersverbanden zitting hebben.
   
 • Zelfstandigheid
  Het wijkcomité functioneert zelfstandig en onafhankelijk van gemeente en belangengroeperingen van bewoners, en wel binnen de kaders van het (nog op te stellen) convenant
  • Regionale Structuur en vertegenwoordiging
   Het wijkcomité kent een regionale structuur; van 3 regio's, t.w.:
  • de Zuidelijke Kievitsbuurt,
  • de Noordelijke Kievitsbuurt en de Scheendijk
  • het Zandpad

   Voor de Zuidelijke kivietsbuurt en Zandpad zullen maximaal twee vertegenwoordigers toegelaten als bestuurslid. Voor de Noordelijke Kivietsbuurt en Scheendijk zal maximaal 4 leden worden toegelaten.
   De leden zullen aantoonbaar representatief moeten zijn voor het betreffende gebied.
    
 • Bestuur
  Het wijkcomité kent een eigen bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) dat door & uit haar eigen midden wordt gekozen en benoemd.
  Ieder bestuurslid treedt nevens deze functie op als vertegenwoordiger van "zijn/haar" eigen regio; het wijkcomité kent dus geen "vrijgestelde bestuurders".
  Het wijkcomité komt regelmatig (minimaal vier keer per jaar) bijeen en werkt met een actie- en besluitenlijst en een plan van aanpak.

 

 • Communicatie
  Het wijkcomité ontwikkelt een communicatieplan waarin wordt zekergesteld dat met alle inwoners van het gebied (digitaal) kan worden gecommuniceerd c.q. de gelegenheid wordt geboden om aan het wijkcomité melding van knelpunten te doen. De gemeente stelt alle hiertoe in aanmerking komende communicatiemiddelen en (waar mogelijk) adressenbestanden ter beschikking.

 

 • Periodiek wordt aan de bewoners een Nieuwsbrief gezonden en zal ook actief de wensen van bewoners worden geïnventariseerd via bijvoorbeeld bewonersenquêtes

 

 • Ondersteuning vanuit gemeente
  Wordt gehanteerd volgens de convenant. voor vragen kan het comité terecht bij de gebiedsregisseur. Het wijkcomité zal desgevraagd door de gemeente worden ondersteund. De gebiedsregisseur vervult hierbij een coördinerende rol.